Algemene voorwaarden

1. Aansprakelijkheid

Much Media en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die ontstaan is door Much Media of haar medewerkers. Dit geld voor zover Much Media dit niet bij wet- of regelgeving verplicht is.

2. Betalingsvoorwaarden en incasso

De betalingstermijn van facturen van Much Media bedraagt 14 dagen. Na deze 14 dagen zal er een aanmaning gestuurd worden en kunnen diensten (voor zover mogelijk) offline gaan. In de aanmaning wordt duidelijk gemaakt welke aanvullende kosten er bijkomen als er na de aanmaning niet betaald wordt. Als er na deze aanmaning binnen 14 dagen nog niet betaald is worden de aanvullende kosten ook in rekening gebracht.

3. Intellectueel eigendom

De klant geeft Much Media een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare en royaltyvrije licentie op alle intellectuele eigendommen die met Much Media gedeeld worden. Het maakt hierbij niet uit waarvoor deze intellectuele eigendommen gedeeld worden. De klant gaat ermee akkoord geen gebruik te zullen maken van enige intellectuele eigendommen van Much Media en haar partners zonder schriftelijke toestemming. Hiermee worden onder andere bedoeld foto’s, afbeeldingen, audio, videobeelden, ontwerpen en websites (maar deze lijst is niet beperkend).

4. Misbruik

De klant gaat ermee akkoord dat hij geen misbruik zal maken van de diensten van Much Media. De klant zal niet handelen in strijd met internationale wetgeving. Het is derhalve ook niet toegestaan om inbreuk te maken op auteursrechten van anderen. De klant neemt volledige verantwoordelijkheid voor alle claims die volgen aan de hand van handelingen van de klant.

5. Toezicht

De klant geeft Much Media volledige toegang tot alle bestanden die gedeeld worden in verband met de dienstverlening. Much Media zal deze toegang uitsluitend gebruiken om te controleren of klanten in strijd met de voorwaarden handelen en om de dienstverlening te verbeteren.

6. Fair Use

Voor sommige diensten en/of producten maakt Much Media gebruik van een Fair Use-policy. Hierbij mag de klant de dienst dan wel het product gewoon gebruiken zonder vastgestelde limieten, maar Much Media vergelijkt het gebruik met andere klanten. Indien de klant onevenredig resources belast dan kan Much Media hiervoor een rekening sturen naar eigen inzicht. Hieronder vallen bijvoorbeeld excessief gebruik van opslag, bandbreedte en CPU-capacitieit.

7. Verlenging en opzeggen

Indien de klant een natuurlijk persoon is dan kan de klant het contract opzeggen met inachtneming van een maand opzegtermijn. Indien de klant een rechtspersoon is dan is het mogelijk om een contract op te zeggen tot de laatste maand van het contract. Hierna wordt het contract stilzwijgend verlengd. Voor sommige diensten sluit de klant een meerjarig contract af en bij deze contracten geld het tussentijds opzeggen niet. De klant kan in overleg met Much Media het contract afkopen.

8. Leveringsvoorwaarden

Na het accepteren van een offerte zal Much Media bestelde producten / diensten zo snel mogelijk in orde maken. Hierbij wordt standaard een levertijd van twee weken aangehouden, maar in bepaalde gevallen is het mogelijk om hier van af te wijken. Much Media zal dit dan tijdig aangeven bij de klant.

9. Overmacht

Much Media is nooit aansprakelijk voor schade die geleden is doordat Much Media niet tijdig of behoorlijk aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee Much Media ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in ons bedrijf. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Much Media afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens haar voldoet, tenzij zulks aan haar verwijtbaar is.

10. Geldigheid offertes

Offertes zijn geldig voor 14 dagen vanaf de dag van uitgifte.

11. Geschillen

Geschillen dienen in eerste instantie met Much Media opgelost te worden. Indien dit niet mogelijk blijkt dan kan er door een onafhankelijke derde partij getracht worden tot een oplossing te komen die voor beide partijen wenselijk is.

12. Kleineondernemersregeling (KOR)

Much Media is een deelnemer aan de Kleineondernemersregeling. Hierdoor hoeft Much Media over de eerste € 20.000 omzet per jaar geen BTW te heffen. Hierdoor krijgt u 21% korting op uw aankoop. Mocht Much Media in een jaar toch boven de omzetgrens uitkomen dan zijn op de facturen die vanaf dan verstuurd worden wel BTW van toepassing. We laten u dit altijd van tevoren weten zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op

Contact

Copyright © 2024 Much Media
Algemene voorwaarden - KvK: 52478750 - BTW: NL002291616B57